Läggning

Paradors färdigparkett kan användas i alla bostadsutrymmen och beroende på användningen även i kontors- och affärslokaler. En läggning i våtutrymmen rekommenderas inte.

Parador parkett kan man lägga på två sätt: limning mot underlaget eller flytande läggning. Parkettgolv som limmas mot underlaget är jämförelsevis tysta (stegljudsdämpning), eftersom vibrationer och hålrum i stor utsträckning kan uteslutas. Den flytande läggningen av Parador parkett kan göras enkelt utan förkunskaper tack vare det enkla AUTOMATIC-CLICK-systemet – och därför är det den mest populära läggningsmetoden.

Före läggningen måste tiljorna acklimatisera sig minst 48 timmar vid en rumstemperatur på över 17 ºC och en luftfuktighet på 35-60 % i rummet där de ska läggas. Det betyder att de förslutna paketen måste anpassa sig till klimatförhållandena i rummet. Paketen bör förvaras på ett jämnt underlag. Särskilt i nybyggda hus där luftfuktigheten oftast är mycket hög bör dessa punkter iakttas.

Alla underlag måste vara jämna, torra och tillräckligt fasta. Underlagets yta bör vara sprickfritt och utan brott och hål. Lösa underlag eller inte tillräckligt fasta underlag som t.ex. en matta måste avlägsnas. Mineraliska underlag och golvmassor måste vara tillräckligt torra och behöver en ångbroms. Undergolvet har avgörande betydelse för läggningen. Det jämnar ut minimala ojämnheter, minskar rums- och stegljud och står för det nödvändiga fuktskyddet vid mineraliska underlag. Parador erbjuder de passande undergolven för varje användningsområde.

Eftersom trä sväller eller krymper beroende på klimatförhållandena ska man alltid lämna expansionsfogar vid alla fasta byggnadsdelar. Vid stora och vinklade ytor eller vid läggning från ett rum till ett annat behövs också expansionsfogar. Som tumregel bör en expansionsfog vara lika stor som materialtjockleken.  Kontrollera noggrant om tiljorna uppvisar materialfel innan de läggs. Dessutom bör man alltid blanda tiljor från olika paket för att få ett harmoniskt utseende. Läggningen görs enkelt och snabbt tack vare den patenterade klicktekniken.

Vad gäller parkettgolvs hållfasthet ska man observera att alla träslag har olika hårdhetsgrader. Den vanligaste metoden att mäta hårdheten är brinellmetoden. Brinellhårdheten HB i N/mm2 mäts vid en träfuktighet på 12 %. Ju högre värdet är, desto hårdare är träet.

Vid oljade ytor rekommenderas att ytan oljas omedelbart efter läggningen. Detta ger golvet ett extra skydd mot påfrestningar. Mer information om detta kan du läsa i bruksanvisningen. Under rubriken Tillbehör hittar du lämplig golvolja.

 

Please confirm your language in order to continue